เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “ของเล่น” ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
9

22-26 ธันวาคม 2557
โจทย์  สรุปองค์ความรู้

คำถาม
-นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ ของเล่นให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เครื่องมือคิด
 Round Rubin และ Blackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
วันจันทร์
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin และ Blackboard Share 
ใช้ :
นักเรียนสรุปองความรู้  Mind Mapping หลังเรียน
วันอังคาร
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ PBL ถั่ว ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านนิทาน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
-จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
ความรู้
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- มีการวางแผนในการทำงาน
 ทักษะการสื่อสาร 
-    บอกความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเรื่องที่ตนเองเรียนได้
- สามารถ่ายทอดความรู้สึกที่ตนเองได้รับโดยอธิบายให้ผู้อื่นทักษะการ


  
Week
Input
Process
Output
Outcome
9

22-26 ธันวาคม 2557
(ต่อ)
- Round Rubin  จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
-  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
-  เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาบูรณาการ
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้
-นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา ผ่านเครื่องมือ Card and Chart 

จัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
-     สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

Week
Input
Process
Output
Outcome
9

22-26 ธันวาคม 2557
(ต่อ)

วันศุกร์
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้” ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนความรู้
ใช้ :
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

รูปภาพและกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:


  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้สรุปองค์ความรู้หลังเรียน โดยคุณครูและพี่ๆ ทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำ ของเล่นที่ประดิษฐ์ รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการเรียนมาทั้ง Quarter โดยสรุปเป็น Mind Mapping หรือการ์ตูนช่อง จากนั้นพี่ๆ ได้ช่วยกันคิดจะอออกแบบสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นได้ชมในรูปแบบใด สรุปว่าพี่ๆ ได้ตกลงว่าจะสรุปในรูปแบบหนังตะลุง แต่เนื่องจากไม่มีไฟที่จะส่อง ครูจึงเสนอแนะให้ทำเป็นหุ่นกระดาษแล้วให้อยู่หลังฉาก เมื่อตกลงกันได้จึงได้คิดเนื้อเรื่องที่จะนำเสนอ ทุกคนตกลงกันว่าจะทำในรูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน จากนั้นจึงลงมือวาดรูปลงบนกระดาษเป็นการละเล่นต่างๆ และวันต่อมาพี่ๆ ซ้อมละครหุ่นและจัดฉากการแสดง พี่ๆ ทุกคนดูมีความตั้งใจและสนุกสนาน เมื่อถึงวันแสดงจริงพี่ๆ ได้ซ้อมกันก่อนสองรอบจากนั้นไปดูการแสดงของน้องป.1 และกลับมาแสดงละครของตนเอง วันนี้พี่ๆ ทำได้ดีมากๆ ได้รับคำชมจากผู้ปกครองหลายท่าน จากนั้นชมการแสดงละครของพี่ป.3 จากนั้นพี่ๆ ได้สรุปสัปดาห์ที่ 9 จดการบ้านปิดเทอมและร่วมกันจัดกิจกรรมบุญคูณลานในการเตรียมห่อข้าวต้ม และจัดสถานที่

    ตอบลบ