เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week1
เป้าหมายรายสัปดาห์: พูดอธิบายตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1

27-31 ตุลาคม 2557
โจทย์ กระดาษ 1 แผ่น

คำถาม
-  นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ เพราะตุใดจึงอยากเรียนเรื่องนั้น
-  นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับการสังเกตเห็น/กระบวนการประดิษฐ์/ความรู้สึกที่ได้เล่น
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสังเกตเห็น/กระบวนการประดิษฐ์ของเล่น
- Web วิธีเล่นของเล่นต่างๆ

วันจันทร์
ชง :
-     ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับของเล่นที่ประดิษฐ์มา (การบ้านปิดเทอม)
-     นักเรียนสังเกตของเล่นแต่ละชนิด
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเล่นแต่ละชนิด โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-                   นักเรียนคิดว่าของเล่นแต่ละชนิดมีวิธีการเล่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
-                   นักเรียนคิดว่า รถนำมาเล่นเหมือนว่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด”
ใช้ :
ใบงานเขียน Web วิธีการเล่นของเล่นแต่ละชนิด
ภาระงาน
-     ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ1แผ่น และสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนเล่น ขณะเล่น และหลังเล่น
-     นำเสนอของเล่นและวิธีการเล่นจากของเล่นที่ประดิษฐ์ในช่วงปิด Quarter ที่ผ่านมา
-     แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้


ความรู้
-     พูดอธิบายตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในประดิษฐ์กังหันลมให้คุ้มค่าและเหมาะสม
-ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนในการประดิษฐ์ของเล่นWeek
Input
Process
Output
Outcome
1

27-31 ตุลาคม 2557
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับของเล่นจากกระดาษ/การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Card and Chart เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
-     กระดาษ 1 แผ่น
-     ของเล่นต่างๆ
บรรยากาศภายในห้องเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียน
วันอังคาร
ชง :
-     ครูนำกระดาษมา 1 แผ่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำกระดาษมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้หรือไม่ ถ้าได้นักเรียนคิดว่ากระดาษ 1 แผ่นจะเป็นของเล่นได้อย่างไร”ครูและนักเรียนสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นจากกระดาษ
ใช้ :
นักเรียนประดิษฐ์กังหันลมตามจินตนาการ พร้อมออกแบบการเล่นของตนเอง
วันพฤหัสบดี
ชง :
-ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเล่นกังหันลมกระดาษที่ประดิษฐ์ในวันที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
ชิ้นงาน
- ของเล่นจากกระดาษ
- Web ของเล่นและวิธีการเล่น
Card and Chard เรื่องที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 ทักษะการสื่อสาร 
พูด/สื่อสารเหตุการณ์ที่ตนเองดีใจและเสียใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้
พูดนำเสนอวิธีการเล่นและหลักการทำงานของของเล่นที่ได้ทำให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
 ทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการประดิษฐ์ของเล่นเพื่อนำมาสรุปร่วมกันได้

  

Week
Input
Process
Output
Outcome
1

27-31 ตุลาคม 2557
(ต่อ)

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับของเล่นและความรู้สึก โดยตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง” ก่อนเล่น ขณะเล่นนักเรียนรู้สึกอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดใหม่ “นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ เพราะเหตุใด
ใช้ :
ครูแจกกระดาษ B5 ให้นักเรียน เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ (Card and Chart )
วันศุกร์
เชื่อม :
-     ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนของเราว่าอย่างไร ผ่านเครื่องมือ Think Pair Share 
ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และทำป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน การร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น 

ตัวอย่างกิจกรรมสรุปสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียน พี่ๆ ตื่นเต้นกับการได้เจอเพื่อนๆ และวันแรกนี้คุณครูให้พี่ๆ ออกมานำเสนอของเล่นที่ตนเองประดิษฐ์มาในช่วงปิดเทอม พี่บิวพี่แม็ค และพี่เพ็ชรประดิษฐ์ว่าวมา พี่ต้นกล้า พี่นำ้ตาล พี่โอ๋ พี่อั๋น พี่ก้องประดิษฐ์รถ แต่ใช้วัสดุที่ไม่เหมือนกัน เช่นไม้ ขวดพลาสติก ล้อรถที่ใประดิษฐ์มาก็ทำจากวัสดุที่ไม่เหมือนกัน เช่น ไม้ รองเท้า ฝาขวดน้ำอัดลม คุณครูให้พี่ๆ ลองสังเกตรถที่ประดิษฐ์มาแต่ละคันมีอะไรที่แตกต่างกัน พี่ๆ ส่วนใหญ่จะตอบได้ และครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมรถบางคนวิ่งช้า บางคนวิ่่่งเร็ว พี่ๆ ช่วยกันตอบคำถาม เช่นพี่ฟีฟ่า รถเพื่อนที่วิ่งเร็วเพราะล้อกลมกว่าค่ะ พี่ชินรถเพื่อนหนัก วิ่งช้าครับ จากนั้นครูให้พี่ๆ สรุปวิธีการเล่นของเล่นโดยใช้เครื่องมือคิด web ซึ่งพี่ๆ ก็ทำได้ดี วันต่อมาครูให้พี่ที่ไม่ได้นำของเล่นมาเมื่อวานได้นำเสนอเพื่อนๆ หลังจากนั้นครูหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่น และตั้งคำถามกระตุ้นคิด กระดาษหนึ่งแผ่นทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง พี่ๆ ช่วยกันเสนอความคิด เช่น ทำเป็นจรวด เครื่องบิน นางฟ้า เสื้อ กางเกง นก ฯลฯ จากนั้นครูนำกังหันกระดาษมาให้นักเรียนสังเกต และกระตุ้นด้วยคำถาม กังหันประดิษฐ์จากวัสดุอะไรบ้างและมีวิธีการทำอย่างไร พี่ๆ สนใจมาก กระตือรือร้นและอยากรู้วิธีการประดิษฐ์ ครูแนะนำวิธีการประดิษฐ์และพี่ๆ ลงมือปฏิบัติ เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วทุกคนทดลองเล่นของตนเองอย่างสนุกสนาน พี่ดาก้าเดินมาบอกคุณครูว่า ครูเหมี่ยวครับ กังหันผมไม่ต้องเป่าแค่เดินก็หมุนครับ พี่อิ๋งของหนูเวลาหมุนสวยมาเลยค่ะ วันต่อมาครูให้พี่ๆ เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ในวิชาบูรณาการ รวมทั้งบอกเหตุผล โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Cart พี่ๆ ทุกคนเลือกเรียนเรื่องของเล่น เพราะอยากประดิษฐ์บ้าง อยากเล่นบ้าง บางคนบอกว่าถ้าประดิษฐ์เองได้จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้าน และวันศุกร์นักเรียนได้ตั้งชื่อหน่วยการเรียนของตนเองร่วมกัน โดยครูใช้เครื่องมือคิด Think pair share คิดคนเดียว คิดสองคน และคิดหลายคน ได้ชื่อเรื่องว่า "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์" ซึ่งพี่บิวเป็นคนเสนอ ครูจึงตั้งคำถามพี่บิวคิดชื่อนี้มาจากไหน พี่บิวบอกว่าผมดูในรายการที่วี หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ เห็นเค้าประดิษฐ์ของเล่นกัน และคิดว่าเพราะดี เมื่อทุกคนตกลงกันเรียบร้อย ครูให้นักเรียนเขียนสรุปสัปดาห์ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง

    ตอบลบ