เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ของเล่นที่มีวิธีการเล่นคล้ายกันหรือแตกต่างกัน รวมทั้งสามารถออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
Week
Input
Process
Output
Outcome
4

17-21 พฤศจิกายน
2557
โจทย์  ของเล่นจากรรมชาติ

คำถาม
นักเรียนจะสามารถสร้างสรรค์วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นได้
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่น/วิธีการประดิษฐ์ของเล่น
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน

วันจันทร์
ชง :
ครูพานักเรียนเดินไปที่ทุ่งนาโรงเรียน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-   นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่ทุ่งนาบ้าง
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบ
-   นักเรียนคิดว่าอะไรในทุ่งนา สามารถเล่นอะไรได้บ้าง
นักเรียนร่วมแสดงความคิดของสิ่งที่จะทำเป็นของเล่นได้ วิธีการทำ ครูนักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากซังข้าว
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าวัสดุธรรมชาติในพื้นถิ่นเรา มีอะไรบ้างที่ทำเป็นของเล่นได้ นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่ประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ และวิธีการประดิษฐ์
ใช้ :
นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากก้านกล้วย
(การบ้าน นำใบมะพร้าว ใบตองหรือใบตาล มาในวันพรุ่งนี้)
ภาระงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากก้านกล้วยและนำเสนองานของตนเอง
- ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากไม้และนำเสนองานของตนเอง

ชิ้นงาน
-     ของเล่นจากก้านกล้วย
-     ของเล่นจากงานสาน ใบมะพร้าว, ใบตาล, ใบตอง
-     ของเล่นจากไม้
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถบอกวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ของเล่นที่มีวิธีการเล่นคล้ายกันหรือแตกต่างกัน รวมทั้งสามารถออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

Week
Input
Process
Output
Outcome
4

17-21 พฤศจิกายน
2557
(ต่อ)
สื่อ/อุปกรณ์
-    บรรยากาศในชั้นเรียน
อุปกรณ์ประดิษฐ์ของเล่น ก้านกล้วย, ซังข้าว,ใบมะพร้าว, ใบตอง

วันอังคาร
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ต้นไม้ 1 ต้น สามารถนำมาทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง นำส่วนใดมาประดิษฐ์อย่างไร นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าใบอะไรบ้างในธรรมชาติที่นำมาสานเป็นของเล่นได้ และเป็นของเล่นอะไรบ้าง
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนำมาสานเป็นของเล่นได้และของเล่น
ใช้ :
นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากงานสาน (ใบมะพร้าวและใบตอง)
วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าของเล่นจากธรรมชาติมีสิ่งใดอีกบ้าง และประดิษฐ์มาจากสิ่งใด
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นธรรมชาติ
ภาระงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากก้านกล้วยและนำเสนองานของตนเอง
- ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากงานสานและนำเสนองานของตนเอง

ชิ้นงาน
-     ของเล่นจากก้านกล้วย
-     ของเล่นจากงานสานใบมะพร้าว, ใบตอง
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- มีการวางแผนในการทำงาน
 ทักษะการสื่อสาร 
-    พูดจากสุภาพถูกกาลเทศะ
-    บอกวามรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเรื่องที่ตนเองเรียนได้
-     พูดนำเสนอสิ่งที่ตนเองประดิษฐ์ให้ครูและเพื่อนๆ รูและเพื่อนๆ ฟังได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
4

17-21 พฤศจิกายน
2557
(ต่อ)

วันศุกร์
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้” ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ :
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 (การบ้าน นักเรียนเตรียมไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเซ็นติเมตรและยาวประมาณ ครึ่งเมตรมาในวันจันทร์)

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นอยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
- สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการประดิษฐ์ของเล่นของตนเองได้ (ของเล่นจากก้านกล้วย ใบกล้วย ใบมะพร้าว)
กิจกรรมแและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 พี่ป.2 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติ ในวันแรกของสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้นำก้านกล้วยมาด้วย คุณครูพาพี่ๆ ออกจากห้องเรียนพร้อมกับก้านกล้วยมุ่งตรงไปที่ทุ่งนา พี่ๆ รู้สึกตื่นเต้นมาที่ได้ออกมาเรียนนอกสถานที่ คุณครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่า เรามาที่ทุ่งนานี้ พี่ๆ คิดว่าเราจะมาเล่นอะไรได้บ้าง พี่ลาร์ดตอบว่า ครูครับมาทุ่งนา ผมรู้ทำปี่ได้ครับ เพื่อนๆ กระตือรือร้นอยากทำปี่มา ครูจึงพาพี่ๆ ทำปี่ซังข้าว และถามต่อว่านอกจากปี่ซังข้าวแล้วทำอะไรได้อีกบ้าง พี่ดาก้า ทำหุ่นไล่กาครับ บางคนตอบว่าทำเป็นบ้าน ทำเป็นที่นอน หลังจากทำปี่แล้วครูให้นักเรียนทำของเล่นจากก้านกล้วยและให้พี่ๆ ทำๆได้ตามใจชอบ บางคนทำปืน ทำม้าก้านกล้วย พี่บิวทำเป็นแพ หลังจากทำเสร็จทุกคนได้เล่นของเล่นของตนเองและเพื่อนๆ วันต่อมาครูและนักเรียนได้ทำของเล่นจากใบไม้ คือก้านมะพร้าว ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดก้านมะพร้าวทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง พี่การ์ตูน ผมทำตั๊กแตนได้ พี่โอ๋ พี่อั๋น ผมทำตะกร้อได้พ่อผมสอนมา จากนั้นครูให้พี่ได้คนที่เป็นสอนเพื่อนๆ บ้าง บางคนก็ทำนาฬิกา แหวน นก มงกฎ หนอน แว่นตา บางคนก็ทำเหมือนที่กระโดดเชือก วันต่อมาครูและนักเรียนร่วมสนทนากัน สิ่งที่เราทำในสัปดาห์นี้คิดว่าทำของเล่นจากอะไร พี่ๆบอกว่าของเล่นจากต้นไม้ ต้นข้าว และวันสุดท้ายของสัปดาห์ทุกคนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนมาในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ