เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

Gallery

Week 1

สร้างฉันทะ/เลือกสิ่งที่อยากเรียน





Week 2

ปฏิทินการเรียนรู้






Week 3

ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุสังเคราะห์





Week 4

ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ






Week 5

การแยกประเภทของเล่น





Week 6

การละเล่นพื้นบ้าน




Week 7

ประโูยชน์ โทษ และการดูแลรักษาของเล่น




Week 8

ของเล่นในอนาคต


สรุปและเผยแพร่องค์ความรู้



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น