เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกวัสดุที่ใช้วัสดุทำเป็นของเล่น ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นแบบผสมผสานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสมารถจัดหมวดหมู่ประเภทของของเล่นได้อย่างหลากหลาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

24 - 28พฤศจิกายน 2557
โจทย์ ว่าว

คำถาม
-    นักเรียนจะนำวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติและสังเคราะห์หรือวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
-    นักเรียนมีวิธีการแยกประเภทของเล่นอย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาทำว่าว
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการ/วิธีประดิษฐ์ว่าว
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
- ชักเย่อความคิด ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติดีกว่าของเล่นจากวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุเหลือใช้
วันจันทร์
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าไม้ไผ่สองอัน สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง
ครูและให้นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม้ไผ่สองอันทำได้
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าครูมีกระดาษแก้ว เชือก กาวเพิ่มให้ นักเรียนคิดว่าจะประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรได้” นักเรียนร่วมกันเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์ที่มีให้
ใช้ :
นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน ออกแบบประดิษฐ์ว่าวตามจินตนาการ

ภาระงาน
-     ค้นคว้าและออกแบบประดิษฐ์ของเล่นว่าวจากวัสดุธรรมชาติวัสดุสังเคราะห์ที่ตนเองสนใจ
-     นำเสนอผลงานการประดิษฐ์ว่าว
-     นำเสนอชาร์ตความคิดการแยกประเภทของเล่น

 ชิ้นงาน
- ว่าว
- ความคิดการแยกประเภทของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ว่าวทำจากวัสดุได้หลายชนิด กระดาษ พลาสติก ไม้ไผ่ ว่าวลอยอยู่บนอากาศได้ด้วยแรงยกจากลม และเรากำหนดทิศทางจากการดึงสายป่าน ฤดูหนาวเหมาะกับการเล่นว่าว
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายในการทำงาน การประดิษฐ์ของเล่น (ว่าว)
- มีการวางแผนในการทำงานสามารถเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์และเครื่องมือในการประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างเหมาะสมกับงาน


Week
Input
Process
Output
Outcome
5

24 - 28พฤศจิกายน 2557
(ต่อ)
สื่อ/อุปกรณ์
-    บรรยากาศในชั้นเรียน
-    อุปกรณ์ทำว่าว กระดาษแก้ว เชือก ไม้ไผ่ กาว
วันอังคาร
ชง :
ครูและนักเรียนนำว่าวที่ประดิษฐ์จากเมื่อวาวไปเล่นที่สนาม ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ระหว่างที่เล่นว่าวนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกัน นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ว่าวลอยได้อย่างไรและนอกจากเล่นลอยลมแล้ว นักเรียนคิดว่าสิ่งใดสามารถนำมาทำเป็นว่าวได้อีกบ้าง
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ประดิษฐ์มาตั้งแต่สัปดาห์แรก
เชื่อม :
ครูให้นักเรียนนำของเล่นที่ประดิษฐ์ทั้งหมดมาวางรวมกัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนช่วยแยกและจัดหมวดหมู่ของเล่นเป็นประเภทต่างๆ ตามความเข้าใจ”
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดต่อ เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของเล่นที่นักเรียนจัดหมวดหมู่ไว้เพราะเหตุใด จึงแยกประเภทหรือจัดหมวดหมู่เช่นนั้น

ทักษะการสื่อสาร 
-    บอกความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเรื่องที่ตนเองเรียนได้
- สามารถ่ายทอดความรู้สึกที่ตนเองได้รับโดยอธิบายให้ผู้อื่นทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
-     สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
5

24 - 28พฤศจิกายน 2557
(ต่อ)

ใช้ :
นักเรียนสรุปการจัดหมวดหมู่ของเล่นที่ประดิษฐ์เองและที่รู้จักเป็นชาร์ตความรู้
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูทบทวนการจัดหมวดหมู่ของเล่นของนักเรียนและตั้งคำถามกระตุ้นคิด
-ถ้าต้องการให้ของเล่นที่มาจากต้นไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ดินอยู่ในประเภทเดี่ยวกันจะให้ชื่อว่าอะไร
-ถ้าต้องการใช้ของเล่นจากกล่องนม กระดาษ ถุงพลาสติก ฯลฯ อยู่ในประเภทเดี่ยวกันจะให้ชื่อว่าอะไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดประเภทของเล่น
ใช้ :
นักเรียนเขียนชักเย่อความคิด ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและของเล่นจากวัสดุเหลือใช้หรือสังเคราะห์อย่างไหนดีกว่ากัน เพราะเหตุใด

ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- ประยุกต์ใช้ทักษะ ICT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
กล้าแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นอยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- ประยุกต์ใช้ทักษะ ICT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
กล้าแสดงความคิดเห็น

Week
Input
Process
Output
Outcome
5

24 - 28พฤศจิกายน 2557
(ต่อ)

วันศุกร์
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้ (สิ่งที่ทำให้ว่าวลอยได้ ประเภทของเล่น และการเล่นที่เหมาะสม
ใช้ :
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
(การบ้าน ให้นักเรียนสอบถามคุณปู่ ย่า ตา ยาย ว่า สมัยเป็นเด็กท่านเล่นของเล่นอะไรบ้างรวมทั้งการละเล่นในสมัยท่านมีอะไรบ้าง)

คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นอยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
กิจกรรมและตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ พี่ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น คือว่าว ประกอบกับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนิยมเล่นว่าว ครูจึงให้โจทย์นักเรียนประดิษฐ์ว่าวจากไม้ไผ่สองชิ้นมัดติดกัน ตัวว่าวนักเรียนแต่ละคนออกแบบเองว่าจะทำจากอะไร เช่นบางคนใช้กระดาษแก้ว บางคนใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือบางคนใช้ถุงพลาสติก ทุกคนตั้งใจประดิษฐ์ว่าว และเมื่อทำเสร็จบางคนได้ทดสอบว่าวของตนเอง แต่มีบางคนที่ทำไม่เสร็จในวันนี้ ครูจึงให้ทำต่อในเวลาว่าง วันต่อมาครูให้นักเรียนทุกคนทดสอบว่าวของตนเอง และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับว่าวของใครเป็นอย่างไร บางคนบอกว่าวตนเองขึ้นดีมาก บางคนบอกว่าวไม่ขึ้น ครูจึงตั้งคำถามกระตุ้นคิด ทำไมว่าวบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้น พี่ๆ ตอบว่าว หางสั้นบ้าง ปีกสั้นบ้าง ว่าวขาดบ้าง ครูจึงถามว่าว่าวขึ้นได้เพราะอะไร บ้างก็บอกว่าแรงลม ถ้าลมไม่แรงพอว่าวก็จะตก จากนั้นครูให้พี่ๆ ได้ทบทวนของเล่นที่เราได้ประดิษฐ์มาทั้งหมด และให้พี่ๆ ได้ลองจัดหมวดหมู่ของเล่นทั้งหมดตามความคิดของตนเองและสุ่มตัวอย่างนำมาอ่านให้เพื่อนๆ สุ่มตัวอย่างฟัง บางคนจัดเป็นกระดาษ ธรรมชาติ ของเหลือใช้ กล่องนม ลอยได้ ลอยไม่ได้ ใช้มือเล่น วันต่อมาครูให้พี่ๆ ลองจัดหมวดหมู่ของเล่นให้เป็นสองกลุ่มและให้ตั้งชื่อว่าจะเรียกว่าอย่างไร พี่ๆ แยกเป็นของเล่นธรรมชาติและของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้อะไรดีกว่ากัน เพราะเหตุใด ส่วนมากพี่ เลือกวัสดุจากธรรมชาติ โดยบอกเหตุผลว่า ไม่เปลืองเงิน หาได้ง่าย ประดิษฐ์ง่าย ไม่ทำให้โลกร้อน ไม่มีพิษต่อร่างกาย เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ถ้าไม่เล่นแล้ว สามารถทำเป็นของเล่นได้หลายชนิด
    สามคนบอกว่าดีเหมือนกัน เพราะสนุกเหมือนกัน ส่วนอีกสี่คน เลือกวัสดุเหลือใช้เพราะบอกว่าไม่ต้องเดินหาเอาของเหลือใช้มาประดิษฐ์ ไม่ต้องตัดต้นไม้เลย บางอย่างมีมอเตอร์ทำให้วิ่งเองได้นสุดท้ายพี่ๆ ได้ทบทวนความรู้ร่วมกันและเขียนเป็นสรุปสัปดาห์ที่ 5

    ตอบลบ