เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกันได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
2

3-7 พฤศจิกายน 2557
โจทย์ วางแผนการเรียนรู้   

คำถาม
-    นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter อย่างไร
-    นักเรียนรู้และอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ “ของเล่น” บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่คล้ายวงรี/สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้/ปฏิทินการเรียนรู้ 
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้ /ปฏิทินการเรียนรู้ 
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับของเล่นที่ทำเปลือกไข่/กระบวนการประดิษฐ์  
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
วันจันทร์
ชง :
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกบสิ่งที่ได้เล่นในวันหยุดที่ผ่านมาเล่นอะไรบ้างและได้อะไรจากการเล่นนั้นบ้าง
เชื่อม :
-       ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างรอบๆ ตัวที่เราจะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้บ้าง นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้ :
-     นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากเปลือกไข่ที่ตนเองนำมา (การบ้านอาทิตย์ที่ผ่านมา)โดยประดิษฐ์ร่วมกับวัสดุที่ตนเองหาได้ในโรงเรียน
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุรอบๆ โรงเรียนที่นำมาทำเป็นของเล่นได้
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวางแผนประดิษฐ์ของเล่นจากเปลือกไข่

ชิ้นงาน
- ของเล่นจากเปลือกไข่
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-     สามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกันได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในการประดิษฐ์ของเล่นจากเปลือกไข่ได้อย่างคุ้มค่าเช่น ใบไม้ กิ่งไม้
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน


Week
Input
Process
Output
Outcome
2

3-7 พฤศจิกายน 2557
(ต่อ)
บรรยากาศ/สื่อ
-    บรรยากาศในชั้นเรียน
-    เปลือกไข่ กาว กระดาษ กรรไกรและเชือกฟาง
วันอังคาร
ชง :
- นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของเล่นจากเปลือกไข่เมื่อวันที่ผ่านมาให้ครูเพื่อนได้ชื่นชม
เชื่อม :
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรแล้วบ้างและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเล่นและของเล่น” นักเรียนและครูสนทนาแสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะตามความเหมาะสมผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share 
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดใหม่“นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างไร”
-     ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะตามความเหมาะสมผ่านผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share 
ใช้ :
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนช่วยกันเขียนปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์และสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้ลงในกระดาษ

 ทักษะการสื่อสาร 
-    บอกความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเรื่องที่ตนเองเรียนได้
- สามารถ่ายทอดความรู้สึกที่ตนเองได้รับโดยอธิบายให้ผู้อื่น
ทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
-     สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
dWeek
Input
Process
Output
Outcome
2

3-7 พฤศจิกายน 2557
(ต่อ)

วันพฤหัสบดี
ชง :
-ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับของเล่นวัยเด็กและของเล่นที่นักเรียนเล่นในปัจจุบัน
เชื่อม :
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับของเล่นกับการเล่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน” นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และช่วยกันออกแบบว่าจะสรุปองค์ความรู้ของแต่ละคนอย่างไร
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน Mind Mapping 
วันศุกร์
เชื่อม:
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้” ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin 
ใช้ :
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
(การบ้าน นักเรียนให้นำถุงพลาสติกมาคนละใบ)

คุณลักษณะ
สามารถสร้างชิ้นงานจากเปลือกไข่โดยนำมาสร้างสรรค์รวมกับสิ่งที่หาได้ภายในโรงเรียนได้
มีความพยายาม อดทนในการสร้างของเล่นจากเปลือกไข่ให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
- มีความรับผิดชอบต่อการประดิษฐ์ของเล่นจากเปลือกไข่รวมทั้งอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


กิจกรรม
ต้วอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที 2 วันแรกของสัปดาห์ครูเริ่มด้วยการให้นักเรียนลองออกแบบของเล่นง่ายๆ จากสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัว โดยตั้งคำถามอะไรบ้างที่สามารถทำเป็นของเล่นได้ จากนั้นให้พี่ๆ ประดิษฐ์ของเล่นจากเปลือกไข่ และนำเสนอการเล่นให้เพื่อนๆ ดู พี่อั๋น นำเปลือกไข่มาแต่งเติมหน้าตาและใช้ใบไผ่มาตกแต่งเป็นคิ้ว พี่อิ๋งพี่การ์ตูนนำแก้วน้ำพลาสติกมาสองใบวางฝาไว้ตรงกลางแก้วทั้งสอง นำใข่ใส่ลงไปแล้วฝาก็ตกลงไปในแก้วใบหนึ่ง พี่ดาก้าพี่ภู นำไข่มัดติดกับเชือกฟางและม่ไม้ไผ่ยาวมัดติดกับเชือกเป็นที่จับ จากนั้นยกขึ้นเพื่อจะตั้งไข่บนขวดน้ำ ไข่จะสั่นไปมาไม่ยอมลงขวดสักที เมื่อนำเสนอเสร็จครูให้พี่ๆ เขียนสรุปความรู้ก่อนเรียนของตนเองลงในกระดาษ A4 วันต่อมาพี่ป.2 ได้ เขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและอยากรู้ลงในกระดาษแผ่นเล็กและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกันโดยใช้เครื่องมือคิด Black board share และแบ่งกลุ่มนำไปเขียนลงในกระดาษ A3 รวมทั้งเขียนป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้ติดไว้ที่หน้าห้องเรียนด้วย ซึ่งพี่ๆ ทำด้วยความสนุกสนานและตั้งใจทำ วันพฤหัสบดีครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและ พี่ๆ ได้ทำงานต่อจากที่ทำวันอังคารให้เสร็จ วันสุดท้ายของสัปดาห์ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งสัปดาห์และนักเรียนเขียนสรุปสัปดาห์ที่ 2

    ตอบลบ