เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นตามสมัย อีกทั้งสามารถออกแบบการละเล่นเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้และเล่นด้วย ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านได้อีกด้วย
Week
Input
Process
Output
Outcome
6

1-5
 ธันวาคม 2557
โจทย์ ย้อนเวลาไปครึ่งศตวรรษ

คำถาม
นักเรียนคิดว่าเด็กๆในสมัยก่อนเล่นอะไร และมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับของการละเล่นของไทย
- Jigsaw ค้นหาการละเล่นสมัยก่อน/ออกแบบการละเล่นของไทยให้พี่และน้องได้ร่วมกิจกรรม
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการออกแบบการละเล่น
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน

วันจันทร์
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่าเรื่องของเล่นสมัยเป็นเด็กให้นักเรียนฟัง
เชื่อม :
-       ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าถ้าเราย้อนเวลาไป 50 ปี เราจะมีของเล่นและเล่นอะไรบ้าง” นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้สอบถามจากผู้ปกครอง หรือปู่ย่า ตายาย ของเล่นและการละเล่นสมัยนั้นและค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเล่นหรือการละเล่นอย่างอื่นจากอินเตอร์เน็ต ผ่านเครื่องมือคิด Jigsaw
-       ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะทำอย่างไรให้คนอื่นได้รู้จักการละเล่นสมัยก่อนด้วย” นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคิดวิธีเผยแพร่ การละเล่น
 ใช้ :
นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน ออกแบบกิจกรรมการละเล่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ภาระงาน
-     ศึกษาวิธีการเล่นการละเล่นสมัยอดีตพร้อมออกแบบกิจกรรมให้พี่และน้องได้ร่วมเล่น
-     วิเคราะห์และสรุปกิจกรรม
-     ค้นคว้าหาการละเล่นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- ชาร์ตการออกแบบกิจกรรมการละเล่นพร้อมวิธีการเล่น
- สรุปการละเล่นในอดีตและปัจจุบันพร้อมวิธีสืบสานการละเล่นให้คงอยู่สืบไป
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นตามสมัย อีกทั้งสามารถออกแบบการละเล่นเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้และเล่นด้วย ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านได้อีกด้วยทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมในการค้นหาข้อมูลการละเล่นต่างๆ
- มีเป้าหมายในการทำงานและเห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาการละเล่นและกิจกรรมที่เรียน
- มีการวางแผนในการค้นหาข้อมูลการละเล่นต่างๆ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

Week
Input
Process
Output
Outcome
6

1 – 5ธันวาคม 2557
(ต่อ)
สื่อ/อุปกรณ์
-    บรรยากาศในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน
อุปกรณ์ประกอบการละเล่น
วันอังคาร
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มตนเองโดยการให้เพื่อนๆในห้องได้เล่นการละเล่นที่ค้นหามา
วันพฤหัสบดี
ชง
-     ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมการละเล่นที่เล่นร่วมกับพี่และน้อง ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมการละเล่นของเรา เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น”
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการละเล่นในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้การละเล่นพื้นบ้านของเรายังคงอยู่"
-     นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านในอดีต (สิ่งที่ส่งผลต่อการเล่น เช่นวัฒนธรรม ความเชื่อ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
เชื่อม :
นักเรียนค้นหาข้อมูลการละเล่นในอดีตถึงปัจจุบัน
ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปการละเล่นตามสมัยและวิธีการสืบสานการละเล่นต่างๆ

ทักษะการสื่อสาร 
-    บอกความรู้สึกของตนเองขณะที่เล่นการละเล่นสมัยก่อนและการเล่นสมัยปัจจุบันให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการละเล่นที่ได้ค้นคว้ามาได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอ วิธีการเล่นการละเล่นต่างๆ ในสมัยก่อนให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการละเล่นด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นระบบ
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาขณะที่เล่นการละเล่นต่างๆได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
6

3 – 7 ธันวาคม 2557
(ต่อ)

วันศุกร์
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้ :
-นักเรียนนำเสนอการละเล่นในอดีต
-นักเรียนชักเย่อความคิด “ของเล่นในอดีตกับปัจจุบันอย่างไหนดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
-     สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
 เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถออกแบบและนำเสนอการละเล่นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นออกแบบวิธีเล่นของการละเล่นต่างๆ ได้*หมายเหตุ วันศุกร์ เป็นวันหยุดวันพ่อ (5 ..)


กิจกรรมและตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ โดยวันจันทร์พี่ป.2 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการละเล่นในแต่ละภาคโดยพี่ๆ จะแบ่งเป็นกลุ่มศึกษาการละเล่นในแต่ละภาคจากอินเทอร์เน็ต หนังสือจากห้องสมุดโดยทำเป็นชาร์ตความรู้ จากนั้นวันอังคารพี่ๆ ได้นำเสนอการละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาคของไทยให้เพื่อกลุ่มอื่นๆ ได้ได้ฟังและทดลองเล่นด้วย โดยพี่บางกลุ่มออกมานำเสนอโดยนำแผ่นชาร์ตมาอธิบาย บางกลุ่มออกมานำเสนอโดยแสดงการละเล่นของภาคตนเอง พี่ๆ สนุกกับการละเล่นต่างๆ ครูตั้งคำถามการละเล่นเหล่านี้ปัจจุบันพี่ๆ ยังเล่นอะไรบ้าง พี่ๆ ส่วนมากจะตอบว่าได้เล่นชักเย่อ ว่าว มอญซ่อนผ้า หมากเก็บเล่นบ้าง งูกินหางเคยเล่นบ้าง การละเล่นบางอย่างพี่ๆ ยังไม่เคยเล่นเช่น โพงพาง ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดต่อตอนที่เล่นพี่ๆรู้สึกอย่างไรบ้าง บ้างก็บอกว่าสนุก บางคนบอกว่าดีใจ บางคนบอกอยากเล่นอีก วันนี้ครูให้การบ้านพี่ๆ กลับไปถามคุณปู่ คุณย่า คุณตา หรือคุณยาย ว่าตอนสมัยเป็นเด็กเล่นอะไรบ้างและนำมาเล่าให้เพื่อน วันพฤหัสบดี ครูให้นักเรียนเล่าการละเล่นที่ของคุณปู่ ย่า ตา หรือยาย พี่ลาร์ดแมวกินปลาย่างครับ คนเล่นปิดตาเป็นแมว และปลาย่าง เพื่อจับแขนเป็นวงกลม ถ้าแมวจับปลาย่างได้ก็เปลี่ยนคนใหม่ และนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์เพื่อสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันหยุดวันพ่อ (5 ธ.ค.)

    ตอบลบ