เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "ของเล่นมหัศจรรย์หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนรู้และเข้าใจและสามารถบอกถึงวิวัฒนาการของของเล่นรวมทั้งความเป็นไปได้ที่ของเล่นจะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุมีผล
Week
Input
Process
Output
Outcome
8

15 – 19 ธันวาคม 557

โจทย์  ของเล่นในอนาคต

คำถาม
-    ของเล่นมีความเป็นมาอย่างไรและในอนาคตของเล่นจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดของเล่นที่เล่นในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีให้เห็น
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีสืบสานการละเล่นและของเล่นในสมัยอดีต/ของเล่นในอนาคต
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
-  กังหันลมไม้ไผ่ และพลาสติก
-  อินเตอร์เน็ต
-    บรรยากาศในชั้นเรียน
วันจันทร์
ชง :
ครูนำกังหันลมไม้ไผ่ และกังหันลมพลาสติกมาให้นักเรียนสังเกต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “กังหันลมทั้งสองอันเหมือนหรือต่างอันอย่างไร” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูกระตุ้นการคิด
-ของเล่นทั้งสองอย่างคิดว่าอะไรที่มีมาก่อนกัน มีมาตั้งแต่เมื่อไร
-นักเรียนคิดวิเคราะห์ ว่าอะไรมีก่อนหรือหลัง ตั้งแต่เมื่อไร
- นักเรียนคิดว่าในอนาคตกังหันจะทำมาจากอะไร
เชื่อม :
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าของเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง” ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเป็นความคิดเห็น
-     ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนค้นคว้าหาวิวัฒนาการของของเล่นและนักเรียนนำความรู้มาเขียนลงในกระดาษ A3

ภาระงาน
-     วิเคราะห์วิธีที่จะทำให้ของเล่นในอดีตยังคงอยู่และได้รับความนิยมในปัจจุบัน
-     ออกแบบของเล่นในอนาคตตามจินตนาการ

ชิ้นงาน
-     วิวัฒนาการของเล่น
-     ของเล่นในอนาคตตามจินตนาการ
-     สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนรู้และเข้าใจ ประโยชน์และโทษที่เกิดจากของเล่น สามารถเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้อย่างคุ้มค่าและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- มีการวางแผนในการทำงาน
 ทักษะการสื่อสาร 
-    บอกความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-    สนทนาถามตอบเรื่องที่ตนเองเรียนได้
- สามารถ่ายทอดความรู้สึกที่ตนเองได้รับโดยอธิบายให้ผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome
8

15-19 ธันวาคม 2557
(ต่อ)

ใช้ :
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2-3 คน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นในอนาคตตามจินตนาการและเตรียมอุปกรณ์มาประดิษฐ์ในวันพรุ่งนี้
วันอังคาร
ใช้ :
-       นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นในอนาคตตามที่ออกแบบไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
พฤหัสบดี
ชง :
นักเรียนนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ได้ชื่นชม
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าของเล่นในอนาคต มีราคาถูก หาซื้อง่าย นักเรียนจะเลือกประดิษฐ์ของเล่นเองหรือซื้อมาเล่น เพราะเหตุใด”
นักเรียนสนทนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเอง
ใช้ :
นักเรียนเขียนวิธีที่จะสืบสานของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้ยังคงอยู่ในรูปแบนิทาน


ทักษะการจัดการข้อมูล
-  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-      เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
-     สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- ประยุกต์ใช้ทักษะ ICT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่Week
Input
Process
Output
Outcome
8

15-19 ธันวาคม 2557
(ต่อ)

วันศุกร์
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้” ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนความรู้
ใช้ :
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

-คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมและตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้วันจันทร์ไม่ได้เรียนตามแผนที่ตั้งไว้ แต่พี่ๆ ป.2 ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมการดูดาวที่พี่ป.3 จัดขึ้น จากกิจกรรมมีเกมต่างๆ ให้เล่นพี่ๆสนุกและได้ความรู้กลับมา หลายอย่าง อย่างเช่นดาวที่ใหญ่ที่สุดคือ ดาวพฤหัส ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ และโลก จากนั้นวันอังคารพี่ๆ ได้เรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของของเล่นซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดเดาอนาคตว่าน่าจะเป็นอย่างไร โดยพี่บางคนได้บอกว่า สมัยก่อนเล่นขาโถกเถกไม้ ปัจจุบันเป็นเหล็กเบา อนาคตจะมีวิทยุหรือทีวีติดที่
    ขาโถกเถกด้วย บางคนเขียนเป็นของเล่นที่ไม่เหมือนกันแต่เล่นคนละสมัย เช่นแต่ก่อนเล่นปั้นดินเหนียว ปัจจุบันเล่นปืน อนาคตเล่น รถบังคับ ครูให้นักเรียนได้นำเสนอของเล่นตามจินตนาการของตนที่คิดว่าน่าจะมีในอนาคตหนึ่งอย่างพร้อมบอกวิธีการเล่น เช่น บางคนรถบังคับสั่งการด้วยเสียง บางคนตุ๊กตาพูดได้ ฯลฯ วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้นำเสนองานต่อ และช่วยกันจัดหมวดหมู่ของเล่นที่เล่นเหมือนกันแต่เล่นคนละสมัย วันศุกร์พี่ๆ ได้ไปดูกิจกรรมการนำเสนอค้นคว้าอิสระของพี่ป.6 เช่น การวาดภาพการ์ตูน การเล่นมายากล การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เป็นต้น หลังจากนั้นพี่ๆ กลับมาทบทวนความรู้ที่ได้ในสัปดาห์นี้ เขียนสรุปสัปดาห์

    ตอบลบ